Maja Rybińska

radca prawny

Oferta

Prawo cywilne
- bieżące doradztwo i sporządzanie opinii prawnych,
- sporządzanie projektów umów cywilno-prawnych (m.in. umów zlecenia, o dzieło, pożyczki, umów przedwstępnych) oraz weryfikacja projektów umów pod kątem ryzyka ich zawarcia,
- reprezentacja przed sądami wszystkich instancji w sprawach o zapłatę, odszkodowawczych, o ochronę dóbr osobistych,
- reprezentacja w sprawach z zakresu prawa rodzinnego(rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego małżonków, sprawy o przysposobienie, ubezwłasnowolnienie),
- reprezentacja w sprawach spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, i in.);
- postępowanie egzekucyjne;

Prawo administracyjne
- bieżące doradztwo i sporządzanie opinii prawnych (w tym m.in. z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, prawa ochrony środowiska, świadczeń rodzinnych, prawa budowlanego),
- reprezentacja przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;

Prawo karne
- reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego,
- reprezentacja w postępowaniu przed Sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
- od 1 stycznia 2015 r., możliwość występowania w postępowaniu karnym w charakterze obrońcy,
- możliwość reprezentacji w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Prawo gospodarcze
- bieżące doradztwo i sporządzanie opinii prawnych,
- obsługa prawna organów spółek,
- opracowywanie projektów umów i innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- pomoc w negocjacjach z kontrahentami,
- pomoc w pozasądowym rozwiązywaniu sporów;
- reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
- bieżące doradztwo i sporządzanie opinii prawnych,
- reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądami wszystkich instancji,
- sporządzanie aktów wewnętrznych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych,
- reprezentacja ubezpieczonych i płatników składek w sprawach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Copyright© 2014 ® Maja Rybińska by zoltek design